InneOgłoszenie o zamówieniu - ścinka poboczy

02‑10‑2007 12:49:34

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U


1.


Nazwa i adres zamawiającego:
Powiatowy Zarząd Dróg


98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 7


tel. (043) 843 14 50, fax (043) 843 14 52


e-mail: pzdwielun@post.pl

2.


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony


3.


Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- odbiór w siedzibie zamawiającego pokój nr 13

- przesyłka pocztowa (pokrywając dodatkowo jej koszty)

- strona internetowa: bip-pzd.powiat.wielun.pl


4.


Przedmiot oraz wielkość /zakres zamówienia:mechaniczne plantowanie poboczy poprzez ścięcie miejsc zawyżonych oraz zasypanie zagłębień wraz z wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego i zagęszczeniem na drogach administrowanych przez PZD w Wieluniu w łącznej
ilości 74 000 m2

Wspólny słownik zamówień CPV
45.00.00.00 - Roboty budowlane

45.23.31.40 - 2 - Roboty drogowe


nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej


5.


Możliwość złożenia oferty wariantowej:

nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej


6.


Termin wykonania zamówienia:
w okresie do dnia 15-04-2008r.


7.


Warunki udziału w postępowaniu:

- nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 oraz spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

- spełnianie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówieniazamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie złożonej oferty

8.


Wadium:
nie żąda się wniesienia wadium


9.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

A. Cena oferty - 95 %

B. Termin wykonania - 5 %


10.


Miejsce i termin składania ofert:

siedziba zamawiającego pokój nr 13,

nie później niż do dnia 10-10-2007r. godz. 9:30


11.


Termin związania ofertą:
okres 30 dni od daty terminu składania ofert


12.


Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:


referent ds. budowy dróg i zamówień publicznych


Bartłomiej Panek (pokój nr 13)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie- zimowe utrzymanie dróg

14‑09‑2007 11:01:18

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U


1.


Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg


98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 7


tel. (043) 843 14 50, fax (043) 843 14 52


e-mail: pzdwielun@post.pl

2.


Tryb zamówienia:


przetarg nieograniczony

3.


Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- odbiór w siedzibie zamawiającego pokój nr 13

- strona internetowa : http://bip-pzd.powiat.wielun.pl/


4.


Przedmiot oraz wielkość /zakres zamówienia:


pracę sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez PZD w Wieluniu


w okresie zimowym 2007/2008

CPV: 90212000-6

90213000-3


dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej


5.


Możliwość złożenia oferty wariantowej:

nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej


6.


Termin wykonania zamówienia:


sukcesywnie w okresie do dnia 15 kwietnia 2008r.

7.


Warunki udziału w postępowaniu:


- nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 oraz spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

- spełnianie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie złożonej oferty

8.


Wadium:


nie żąda się wniesienia wadium

9.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


A. Cena oferty - 100 %
10.


Miejsce i termin składania ofert:


siedziba zamawiającego pokój nr 13,


nie później niż do dnia 24.09.2007r.
godz. 9:30


11.


Termin związania ofertą:


okres 30 dni od daty terminu składania ofert

12.


Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:


referent ds. budowy dróg i zamówień publicznych


Bartłomiej Panek (pokój nr 13)


W załączniku SIWZ:

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu - praca sprzętu

12‑09‑2007 13:11:35

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

1. Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg
98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 7

tel. (043) 843 14 50, fax (043) 843 14 52
e-mail: pzdwielun@post.pl
strona internetowa: bip-pzd.powiat.wielun.pl
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
3. Sposób uzyskania SIWZ:
- odbiór w siedzibie zamawiającego pokój nr 13
- przesyłka pocztowa (pokrywając dodatkowo jej koszty)
4. Przedmiot oraz wielkość /
zakres zamówienia:
praca sprzętu przy bieżącym utrzymaniu dróg
administrowanych przez PZD w Wieluniu tj.

ZAD. NR 1: samochód samowyładowczy 6-10t
(godz. 2000, km 1500) - 2 szt.
ZAD. NR 2: koparko-ładowarka (godz. 1500) - 1 szt.
ZAD. NR 3: równiarka samojezdna (godz. 500) - 1 szt.
Kod CPV: 34144400-2 Pojazdy utrzymania dróg


dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej

5. Możliwość złożenia oferty wariantowej:
nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej
6. Termin wykonania zamówienia:
sukcesywnie w okresie do dnia 31 grudnia 2008r.

7. Warunki udziału w postępowaniu: - nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 oraz spełnianie warunków zawartych
w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych
- spełnianie wymagań określonych w SIWZ

zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie złożonej oferty

8. Wadium: nie żąda się wniesienia wadium
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty - 100 %

10. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego pokój nr 13,
nie później niż do dnia 20-09-2007 r. godz. 9:30
11. Termin związania ofertą: okres 30 dni od daty terminu składania ofert
12. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:
referent ds. budowy dróg i zamówień publicznych
Bartłomiej Panek (pokój nr 13)

Numer ogłoszenie w BZP :164765-2007 oraz 164736-2007 odnoszą się do tego samego zamówienia .

w załączeniu SIWZ :Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg- Mechaniczne plantowanie poboczy

11‑01‑2007 08:36:07

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U


1.Nazwa i adres zamawiającego:2.Tryb zamówienia:3.Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:4.Przedmiot oraz wielkość /zakres zamówienia:Wspólny słownik zamówień CPV

5.Możliwość złożenia oferty wariantowej:6.Termin wykonania zamówienia:


7.Warunki udziału w postępowaniu:

8.Wadium:

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:10.Miejsce i termin składania ofert:11.Termin związania ofertą:12.Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:Powiatowy Zarząd Dróg

98:-300 Wieluń, ul. Fabryczna 7

tel. (043) 843 14 50, fax (043) 843 14 52

e-mail: pzdwielun@post.pl

przetarg nieograniczony- odbiór w siedzibie zamawiającego pokój nr 13

- przesyłka pocztowa (pokrywając dodatkowo jej koszty)

- strona internetowa: bip-pzd.powiat.wielun.pl

mechaniczne plantowanie poboczy poprzez ścięcie miejsc zawyżonych oraz zasypanie zagłębień wraz z wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego i zagęszczeniem na drogach administrowanych prze PZD w Wieluniu w łącznej ilości 74 000 m2

45.00.00.00 - Roboty budowlane

45.23.31.40 - Roboty drogowe

45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg


nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej

nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej

w okresie do dnia 15-04-2007r.


- nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 oraz spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

- spełnianie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie złożonej oferty

nie żąda się wniesienia wadium

A. Cena oferty - 90 %

B. Termin wykonania - 10 %

siedziba zamawiającego pokój nr 13,

nie później niż do dnia 26-01-2007r. godz. 9:30


okres 30 dni od daty terminu składania ofertreferent ds. budowy dróg i zamówień publicznych

Bartłomiej Panek (pokój nr 13)

W załączniku SIWZ:

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg- praca sprzętu

11‑01‑2007 08:17:04

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiatowy Zarząd Dróg 98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 7
tel. (043) 843 14 50, fax (043) 843 14 52
e-mail: pzdwielun@post.pl
strona internetowa: bip-pzd.powiat.wielun.pl
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- odbiór w siedzibie zamawiającego pokój nr 13
- przesyłka pocztowa (pokrywając dodatkowo jej koszty)
- strona internetowa : bip-pzd.powiat.wielun.pl
4. Przedmiot oraz wielkość /zakres zamówienia:
praca sprzętu przy bieżącym utrzymaniu dróg administrowanych
przez PZD w Wieluniu tj.
ZAD. NR 1: samochód samowyładowczy 6-10t
(godz. 2000, km 1500) - 2 szt..
ZAD. NR 2: koparko-ładowarka (godz. 800) - 1 szt.
ZAD. NR 3: równiarka samojezdna (godz. 300) - 1 szt.

kod CPV : 45500000-2

dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej

5. Możliwość złożenia oferty wariantowej:
nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej
6. Termin wykonania zamówienia:
sukcesywnie w okresie do dnia 31 grudnia 2007r.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
- nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 oraz spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych
- spełnianie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie złożonej oferty

8. Wadium: nie żąda się wniesienia wadium
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty - 100 %

10. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego pokój nr 13,
nie później niż do dnia 25-01-2007 r. godz. 9:30
11. Termin związania ofertą: okres 30 dni od daty terminu składania ofert
12. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:
referent ds. budowy dróg i zamówień publicznych
Bartłomiej Panek (pokój nr 13)W załączniku SIWZ :

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg- grysy bazaltowe

24‑11‑2006 14:16:56

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U


1.

Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg

98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 7

tel. (043) 843 14 50, fax (043) 843 14 52

e-mail: pzdwielun@post.pl

2.

Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony

3.

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- odbiór w siedzibie zamawiającego pokój nr 13

- przesyłka pocztowa (pokrywając dodatkowo jej koszty)

- strona internetowa:
bip-pzd.powiat.wielun.pl

4.

Przedmiot oraz wielkość /zakres zamówienia:

dostawy grysów bazaltowych frakcji:

2-5mm, 2-8mm, 5-8mm w łącznej ilości

1100Mg loco siedziba zamawiającegonie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej

5.

Możliwość złożenia oferty wariantowej:

nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej

6.

Termin wykonania zamówienia:

sukcesywnie w okresie do dnia 30 listopada 2007r.

7.

Warunki udziału w postępowaniu:- nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 oraz spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

- spełnianie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie złożonej oferty

8.

Wadium:

nie żąda się wniesienia wadium

9.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

A. Cena oferty - 95 %

B. Termin dostaw - 5 %

10.

Miejsce i termin składania ofert:siedziba zamawiającego pokój nr 13,
nie później niż do dnia 08-12-2006r. godz. 10:30


11.

Termin związania ofertą:

okres 30 dni od daty terminu składania ofert

12.Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:

Bartłomiej Panek (pokój nr 13)

W załączniku podana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg- znaki drogowe

13‑11‑2006 08:57:44

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U
1. Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu
tel. (043) 843 14 50, fax (043) 843 14 52
e-mail: pzdwielun.post@home.pl
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- odbiór w siedzibie zamawiającego pokój nr 13
- przesyłka pocztowa (pokrywając dodatkowo jej koszty)


4. Przedmiot oraz wielkość zakres zamówienia: Dostawę znaków drogowych ( typu średniego) do siedziby PZD w Wieluniu.


Wspólny słownik zamówień CPV 28527420-2 Znaki drogowe
nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej
5. Możliwość złożenia oferty wariantowej:
nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej
6. Termin wykonania zamówienia: Do 28 grudnia 2006.
7. Warunki udziału w postępowaniu:


- nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 oraz spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych
- spełnianie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia


zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie złożonej oferty


8. Wadium: nie żąda się wniesienia wadium
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: A. Cena oferty - 100 %

10. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego pokój nr 13,
nie później niż do dnia 27- 11-2006r. godz. 11:30
11. Termin związania ofertą: okres 30 dni od daty terminu składania ofert
12. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:
Bartłomiej Panek , tel. 0-43 843 14 50
pokój nr 13Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg- zakup znaków drogowych

11‑11‑2006 20:26:21
Dostawa znaków drogowych ( typu średniego) do siedziby PZD w Wieluniu.

kod CPV - 28527420-2 Znaki drogowe


Zamówienie będzie zrealizowane do dnia 28.12.2006r.Oferta powinna obejmować całość zamówienia.


Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pokój nr 13 nie później niżdo dnia 27 listopada 2006r. godz. 11:30


Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:

- referent ds. budowy dróg i zamówień publicznych -

Bartłomiej Panek pokój nr 13 tel. (0-43) 843-14-50,

fax (0-43) 843 14 52 - od godziny 700 do godziny 1500

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu - sól drogowa

18‑09‑2006 12:17:27

Dostawy soli drogowej do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu

w okresie zimowym 2006/2007 w liości 800 Mg

Kryteria:

A. Cena oferty - 90 %

B- Termin dosatw - 10 %

Miejsce i termin składania ofert : siedziba zamawiającego pokój nr 13, nie później niż do dnia 06.10.2006r. do godz. 9:30

Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:

Bartłomiej Panek ( pokój nr 13 )

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu - piasek

18‑09‑2006 11:45:13

Dostawy piasku w łącznej ilości 2500 Mg loco siedziba zamawiającego

A- Cena ofery - 90 %

B- Termin dostaw - 10%

Miejsce i termin składanai ofert :

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu

ul. Fabryczna 7 , pokój nr 13

nie później niż do dnia 05.10.2006 godz. 11:30

osoba uprawniona do porozumiewania sie z oferentami:

Bartłomiej Panek - tel. 0-43 843 14 50

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Bartek Panek
email: sekretariat@pzdwielun.pl tel.:043 843 14 50 fax: 043 843 14 52
, w dniu:  19‑04‑2006 13:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dawid Nowakowski
email: pzdwielun@post.pl tel.:(0-43) 8431450 fax: (0-43) 8431452
, w dniu:  19‑04‑2006 13:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2008 10:09:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie