Zimowe utrzymanie dróg powiatowych


Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
w powiecie wieluńskim

 

 

1. Wprowadzenie

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu  zarządza drogami powiatowymi na obszarze powiatu wieluńskiego o łącznej długości 365,42 km. Prace związane ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem będą prowadziły firmy wyłonione w drodze przetargu wraz z pracownikami Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu. Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu  zawarł jednoroczne umowy na dostawę materiałów do zwalczania śliskości i kompleksowe utrzymanie określonych odcinków dróg.

2. Zakres działań służby drogowej w stosunku do poszczególnych standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 r.

Na podstawie Uchwały Nr 120/04 z dnia 15 listopada 2004r. Zarządu Powiatu Wieluńskiego będą obowiązywały w sezonie zimowym 2018/2019 następujące standardy zimowego utrzymania dróg:

 • Standard P1 – 9,12 km – drogi miejskie
 • Standard P2 – 106,69 km – drogi zamiejskie i ul. Kolejowa, Jagiełły, Przemysłowa
 • Standard P3 – 235,81 km – drogi zamiejskie
 • Poza standardem – 13,80 km – drogi o nawierzchni gruntowej

Utrzymanie zimowe w standardzie P1 polegać będzie na :

 • odśnieżaniu jezdni na całej długości i szerokości
 • posypywaniu jezdni na całej długości i szerokości

Utrzymanie zimowe w standardzie P2 i P3 polegać będzie na :

 • posypywaniu jezdni w takich miejscach jak:
 • skrzyżowania z drogami o nawierzchni twardej oznakowanymi znakami pionowymi
 • skrzyżowania z koleją
 • odcinkach o pochyleniu > 4%
 • niebezpiecznych zakrętach oznakowanych znakami pionowymi
 • przystankach autobusowych i zatokach autobusowych
 • Odśnieżanie dróg z zachowaniem kolejności zimowego utrzymania:
 • W standardzie P2 na całej długości i szerokości
 • W standardzie P3 jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek

W warunkach znacznie odbiegających od średnich warunków pogodowych ( np. okresy o bardzo intensywnych opadach śniegu) akcja zimowa polegać będzie na :

 1. Skierowaniu całego sprzętu będącego w dyspozycji PZD do utrzymania przejezdności dróg objętych standardem P1 i P2.
 2. Doraźnym wynajęciu dodatkowego sprzętu ciężkiego do utrzymania przejezdności w/w dróg.
 3. Sukcesywnym wysyłaniu sprzętu do przywrócenia przejezdności dróg
  o niższym standardzie utrzymania, po zabezpieczeniu przejezdności dróg standardu P1 i P2.

W normalnych warunkach zimowych staramy się utrzymywać wszystkie drogi w znacznie podwyższonym standardzie w stosunku do założeń przyjętych w uchwale nr 120/04 z dnia 15 listopada 2004r. Jednak gdyby warunki zimowe były znacznie gorsze od średnich, usuwanie ich skutków prowadzone będzie racjonalnie, na bieżąco, ale do wysokości przeznaczonych na ten cel środków i zapasów.

Wykaz dróg (administrowanych przez tutejszy Zarząd) do zimowego utrzymania w sezonie 2018/2019 z podziałem na poszczególne standardy przedstawiono w planie zimowego utrzymania dróg.

3. Standardy zimowego utrzymania dróg.

Przynależność danej drogi do określonego standardu wynika z jej funkcji, jaką pełni w planie zagospodarowania przestrzennego, a także z natężenia ruchu. Zdecydowano się na zakwalifikowanie niektórych dróg do odcinków nieobjętych zimowym utrzymaniem, są to jednak drogi o małym znaczeniu komunikacyjnym często leśne i gruntowe. Dlatego też, między innymi większe środki mogły zostać przeznaczone na odcinki, które pełnią decydującą rolę w całościowej infrastrukturze transportowej i komunikacyjnej naszego regionu.

4.Zestawienie ilościowe zasłon przeciwśnieżnych.

Zasłony ustawiono na odcinku ok. 6.000 mb. Wykaz zasłon przeciwśnieżnych zawarto w Planie zimowego utrzymania dróg (w załączeniu)

5. Materiały do zwalczania śliskości zimowej.

Do zwalczania śliskości zimowej, stosuje się mieszankę piasku z solą drogową.
 

6. Wykaz sprzętu do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.

Na bieżący sezon przygotowano niezbędną ilość sprzętu mechanicznego, którego wielkość przewidziana na drogi powiatowe przedstawia się następująco:

L.p.

Nazwa sprzętu

Ilość ( szt.)

Stan posiadania

1.

Pługo-piaskarki

2

własne

2.

Pługo-piaskarki

2

wynajęte

3.

Pług ciężki

1

własne

4.

Pług ciągnikowy

3

własne

5.

Ładowarka 2,0 m3

1

wynajęte

6.

Ładowarka 3,4 m3

1

wynajęte

7.

Ładowarka 4,5 m3

1

wynajęte

8.

Ładowacz czołowy „TUR5”

1

własne

9.

Ciągniczek wraz
 z posypywarką do chodników

1

wynajęte

 

 

Informacja wytworzona przez:
Bartek Panek , w dniu:  18‑04‑2006 11:42:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dawid Nowakowski
email: pzdwielun@post.pl tel.:(0-43) 8431450 fax: (0-43) 8431452
, w dniu:  18‑04‑2006 11:42:31
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2018 09:48:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie