Pojazdy nienormatywne


Wieluń, dnia 29.11.2012 r.

 

 

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH

 

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH

 

1. ZASTOSOWANIE

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

 

Pojazd nienormatywny jest to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz
z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ.

 

2. WYMAGANE DOKUMENTY

W celu uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego należy
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieluniu ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego powinien być złożony wraz z dowodem wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca/ 6 miesięcy/ 12 miesięcy - plik do pobrania w formacie .pdf
w załączeniu

 

3. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu

ul. Fabryczna 7

98-300 Wieluń

 

pokój nr 13

 

tel. 043 843 14 50

fax. 043 843 14 52

poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00

Informacje na temat zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 043 843 14 50

- osoba do kontaktu Waldemar Pilarski

 

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

 

Zezwolenie

Pojazdy nienormatywne

Organ wydający

Drogi

Kategorii I

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie

większej od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości

przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku

pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

zarządca drogi właściwy dla

drogi, po której ruch ma być

wykonywany

gminne,

powiatowe,

wojewódzkie

wskazane w

zezwoleniu

 

Kierujący pojazdem nienormatywnym jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać uprawnionym osobom zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, albo wypis z zezwolenia w przypadku zezwolenia kategorii I.

 

Zezwolenie kategorii I

Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze powiatowej wskazanej
w zezwoleniu.

Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Zezwolenie wydaje Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu, działając
z upoważnienia Zarządu Powiatu w Wieluniu jako zarządca dróg powiatowych,
po których ruch ma być wykonywany.

Wydając zezwolenie, zarządca drogi wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.

Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz.

Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii.

 

5. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Zezwolenia kategorii I wydaje się w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz za pośrednictwem organu, który wydał zezwolenie,
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

6. OPŁATY

 

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:

W kategorii I:

a) 50 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

b) 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

c) 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;

 

W przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę.

Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku i dołączyć potwierdzenie wpłaty do wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego na konto: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu

Ul. Fabryczna 7

98-300 Wieluń

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie o/ Wieluń

Nr konta: 88 9256 0004 0070 2412 2000 0020

 

7. PODSTAWA PRAWNA

 

- Art. 64 , 64a, 64b, 64c Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U.z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 366);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
(Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 764);

- Art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Kwoty opłat z pkt. 6 są to opłaty za przejazd po jednej drodze powiatowej. Należy wypełnić jeden wniosek na jedną drogę. Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu może odmówić wydania zezwolenia, gdy przejazd pojazdów odbywać się bedzie ciąglę nie sporadycznie z uwagi na zły stan dróg powiatowych.

[puste]

29‑11‑2012 09:01:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Pilarski
email: w.pilarski@op.pl
, w dniu:  29‑11‑2012 09:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartek Panek
email: sekretariat@pzdwielun.pl tel.:043 843 14 50 fax: 043 843 14 52
, w dniu:  29‑11‑2012 09:07:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑11‑2016 08:27:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie