OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
451KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Utrzymanie czystości ulic miasta

07‑02‑2008 07:46:20

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U


1.


Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg


98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 7


tel. (043) 843 14 50, fax (043) 843 14 52


e-mail: pzdwielun@post.pl

2.


Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony - przetarg nieobowiązkowy


3.


Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- odbiór w siedzibie zamawiającego pokój nr 13

- przesyłka pocztowa (pokrywając dodatkowo jej koszty)

- strona internetowa: bip-pzd.powiat.wielun.pl


4.


Przedmiot oraz wielkość /zakres zamówienia:

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA ULICACH MIASTA WIELUNIA ADMINISTROWANYCH PRZEZ PZD W WIELUNIU

Wspólny słownik zamówień CPV

CPV 90200000-9nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej


5.


Możliwość złożenia oferty wariantowej:
nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej


6.


Termin wykonania zamówienia:

w okresie do dnia 30-11-2008r.


7.


Warunki udziału w postępowaniu:


- nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 oraz spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

- spełnianie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie złożonej oferty

8.


Wadium:

nie żąda się wniesienia wadium


9.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


A. Cena oferty - 100 %


10.


Miejsce i termin składania ofert:


siedziba zamawiającego pokój nr 13,

nie później niż do dnia 19-02-2008r. godz. 9:30


11.


Termin związania ofertą:

okres 30 dni od daty terminu składania ofert


12.


Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:

referent ds. budowy dróg i zamówień publicznych


Bartłomiej Panek (pokój nr 13)
w załączniku SIWZ:

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprzedaż drzew

31‑01‑2008 08:12:14
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

98-300 WIELUŃ, UL. FABRYCZNA 7

O G Ł A S Z A

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

NA SPRZEDAŻ DRZEW ( 532 szt. )

ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH

NR 4513E, 4514E, 4518E, 4537E, 4545E


na warunkach określonych w regulaminie przetargu


1.Regulamin przetargu (wraz z załącznikami) można odebrać osobiście w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu, POKÓJ NR 13 lub na stronie internetowej :


bip-pzd.powiat.wielun.pl
2.Do przetargu mogą przystępować oferenci spełniający następujące warunki:

- zapewniający kompetentne kierownictwo, pracowników, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonywania robót w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie zobowiązań umownych.

3.Oferta powinna zawierać:

- Wypełniony formularz oferty (wg załączonego druku)

- Wykaz ważniejszych zadań zrealizowanych w okresie ubiegłych 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przetargu (na druku załączonym do regulaminu)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą)

- Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek

- Referencje

4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu


POKÓJ NR 13 nie później niż do dnia 18-02-2008 r. godz. 9:30

5. Przetarg odbędzie się w dniu 18-02-2008 r. o godz. 1000 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu ,ul. Fabryczna 7, POKÓJ NR 13


6.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:


referent ds. budowy dróg i zamówień publicznych - Bartłomiej Panek


POKÓJ NR 13


TEL. (0 43) 843 14 50, FAX (0 43) 843 14 52w załączniku SIWZ:

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dostawa drogowej emulsji asfaltowej K1-65

31‑01‑2008 08:06:13

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U


1.


Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg


98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 7


tel. (043) 843 14 50, fax (043) 843 14 52

e-mail: pzdwielun@post.pl


2.


Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony


3.


Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- odbiór w siedzibie zamawiającego pokój nr 13

- przesyłka pocztowa (pokrywając dodatkowo jej koszty)

- strona internetowa : bip-pzd.powiat.wielun.pl


4.


Przedmiot oraz wielkość /zakres zamówienia:


dostawy drogowej emulsji asfaltowej K1-65


w łącznej ilości 130 Mg


(kationowa szybko rozpadowa emulsja asfaltowa o zawartości lepiszcza ~ 65%)

loco siedziba zamawiającego

Kod CPV


14.51.00.00-9nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej


5.


Możliwość złożenia oferty wariantowej:
nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej


6.


Termin wykonania zamówienia:

sukcesywnie w okresie do dnia 31 grudnia 2008r.


7.


Warunki udziału w postępowaniu:


- nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 oraz spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

- spełnianie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie złożonej oferty

8.


Wadium:

nie żąda się wniesienia wadium


9.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


A. Cena oferty - 95 %

B. Termin dostaw - 5 %


10.


Miejsce i termin składania ofert:


siedziba zamawiającego pokój nr 13,

nie później niż do dnia 12-02-2008r. godz. 9:30


11.


Termin związania ofertą:

okres 30 dni od daty terminu składania ofert


12.


Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:

Bartłomiej Panek (pokój nr 13)
w załączniku SIWZ:

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dostawa kruszyw

31‑01‑2008 08:00:25

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U


1.

Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg


98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 7

tel. (043) 843 14 50, fax (043) 843 14 52

e-mail: pzdwielun@post.pl


2.

Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony


3.

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


- odbiór w siedzibie zamawiającego pokój nr 13

- przesyłka pocztowa (pokrywając dodatkowo jej koszty)

- poczta elektroniczna (e-mail)


- strona internetowa : bip-pzd.powiat.wielun.pl

4.

Przedmiot oraz wielkość /zakres zamówienia:Kod CPV:Dostawy kruszyw :

-grysy bazaltowe frakcji: 2-5mm, 2-8mm, 5-8mm

w łącznej ilości850 Mg

-kliniec 0-31,5 mm w ilości 300 Mg

loco siedziba zamawiającego

14.21.23.30-2

nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej


5.

Możliwość złożenia oferty wariantowej:


nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej


6.

Termin wykonania zamówienia:

sukcesywnie w okresie do dnia 31 grudnia 2008r.


7.

Warunki udziału w postępowaniu:

- nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 oraz spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

- spełnianie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia


zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie złożonej oferty8.

Wadium:

nie żąda się wniesienia wadium


9.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

A. Cena oferty - 95 %

B. Termin dostaw - 5 %


10.

Miejsce i termin składania ofert:

siedziba zamawiającego pokój nr 13,

nie później niż do dnia 11-02-2008r. godz. 9:30


11.

Termin związania ofertą:

okres 30 dni od daty terminu składania ofert


12.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:Bartłomiej Panek (pokój nr 13)

w załączniku SIWZ:

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg- dostawa soli

30‑10‑2007 12:55:46

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U


1.


Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg


98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 7


tel. (043) 843 14 50, fax (043) 843 14 52

e-mail: pzdwielun@post.pl


2.


Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony


3.


Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- odbiór w siedzibie zamawiającego pokój nr 13

- przesyłka pocztowa (pokrywając dodatkowo jej koszty)

- strona internetowa : bip-pzd.powiat.wielun.pl

4.

Przedmiot oraz wielkość /zakres zamówienia:

dostawa soli drogowej niezbrylającej "DR" do siedziby PZD w Wieluniu w okresie zimowym 2007/2008


w ilości 800Mg

loco siedziba zamawiającego

Kod CPV


14440000-7 sól drogowanie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej


5.


Możliwość złożenia oferty wariantowej:
nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej


6.


Termin wykonania zamówienia:

sukcesywnie w okresie do dnia 15 kwiecień 2008r.


7.


Warunki udziału w postępowaniu:


- nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 oraz spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

- spełnianie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie złożonej oferty

8.


Wadium:

nie żąda się wniesienia wadium


9.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


A. Cena oferty - 90 %

B. Termin dostaw - 10 %


10.


Miejsce i termin składania ofert:


siedziba zamawiającego pokój nr 13,

nie później niż do dnia 08-11-2007r. godz. 9:30


11.


Termin związania ofertą:

okres 30 dni od daty terminu składania ofert


12.


Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:

Bartłomiej Panek (pokój nr 13)


w załączniku SIWZ :

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg- dostawy paliwa

16‑10‑2007 07:53:22

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U


Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg

98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 7

tel. (043) 843 14 50, fax (043) 843 14 52

e-mail: pzdwielun@post.pl

Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- odbiór w siedzibie zamawiającego pokój nr 13

- przesyłka pocztowa (pokrywając jej koszty)

Przedmiot oraz wielkość /zakres zamówienia:

zaopatrywanie samochodów służbowych oraz sprzętu PZD w paliwo:

- olej napędowy w łącznej ilości 25 000 dm3

- benzyna bezołowiowa 95 w łącznej ilości 6 000 dm3

- olej opałowy w łącznej ilości 4000 dm3

Kod CPV

23.00.00.00 -7

23.12.11.00 -2

23.12.21.00 -9

Możliwość złożenia oferty wariantowej:

nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej

nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej

Termin wykonania zamówienia:

sukcesywnie w okresie do 31.12.2008r.

Warunki udziału w postępowaniu:

- nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 oraz spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

- spełnianie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wadium:

nie żąda się wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

A. Cena oferty - 100 %

Miejsce i termin składania ofert:

siedziba zamawiającego pokój nr 13,

nie później niż do dnia 24-10-2007r. godz. 9:30

Termin związania ofertą:

okres 30 dni od daty terminu składania ofert

Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:

referent ds. budowy dróg i zamówień publicznych Bartłomiej Panek (pokój nr 13)

w załączniku SIWZ:

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprzedaż drzew

11‑06‑2007 08:42:39
SZ.343/KC-02/07 Wieluń, dnia 11-06-2007r.


POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
98-300 WIELUŃ, UL. FABRYCZNA 7


O G Ł A S Z A
PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

NA SPRZEDAŻ DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH
NR 4511E, 4525E, 4534E

na warunkach określonych w regulaminie przetargu

1.Regulamin przetargu (wraz z załącznikami) można odebrać osobiście w
siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu, POKÓJ NR 13 lub na stronie internetowej :
bip-pzd.powiat.wielun.pl

2.Do przetargu mogą przystępować oferenci spełniający następujące warunki:
zapewniający kompetentne kierownictwo, pracowników, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonywani
a robót w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie zobowiązań umownych.

3.Oferta powinna zawierać:
Wypełniony formularz oferty (wg załączonego druku)
Wykaz ważniejszych zadań zrealizowanych w okresie ubiegłych 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przetargu (na druku załączonym do regulaminu)
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą)
Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek
Referencje

4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu
POKÓJ NR 13 nie później niż do dnia 27-06-2007 r. godz. 9:30

5. Przetarg odbędzie się w dniu 27-06-2007 r. o godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu ,ul. Fabryczna 7, POKÓJ NR 13

6.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
referent ds. budowy dróg i zamówień publicznych - Bartłomiej Panek
POKÓJ NR 13
TEL. (0 43) 843 14 50, FAX (0 43) 843 14 52Regulamin przetargu ( w załączniku )
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg - paliwo

16‑05‑2007 12:46:37
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg

98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 7

tel. (043) 843 14 50, fax (043) 843 14 52

e-mail: pzdwielun@post.pl

Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- odbiór w siedzibie zamawiającego pokój nr 13

- przesyłka pocztowa (pokrywając jej koszty)

Przedmiot oraz wielkość /zakres zamówienia:

zaopatrywanie samochodów służbowych oraz sprzętu PZD w paliwo:

- olej napędowy w łącznej ilości 25 000 dm3

- benzyna bezołowiowa 95 w łącznej ilości 6 000 dm3

- olej opałowy w łącznej ilości 4000 dm3

Możliwość złożenia oferty wariantowej:

nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej

nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej

Termin wykonania zamówienia:

sukcesywnie w okresie 12 miesięcy

Warunki udziału w postępowaniu:

- nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 oraz spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

- spełnianie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wadium:

nie żąda się wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

A. Cena oferty - 90 %

B. Rabat udzielony od wartości zakupu - 10 %

Miejsce i termin składania ofert:

siedziba zamawiającego pokój nr 13,

nie później niż do dnia 01-06-2007r. godz. 9:30

Termin związania ofertą:

okres 30 dni od daty terminu składania ofert

Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:

referent ds. budowy dróg i zamówień publicznych Bartłomiej Panek (pokój nr 13)


w załączniku siwz :

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pisemny przetarg ofertowy - sprzedaż drzew

15‑03‑2007 09:50:30
SZ.343/KC-01/07 Wieluń, dnia 15-03-2007r.


POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
98-300 WIELUŃ, UL. FABRYCZNA 7


O G Ł A S Z A
PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

NA SPRZEDAŻ DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH
NR 4510E, 3525E, 4523E

na warunkach określonych w regulaminie przetargu

1.Regulamin przetargu (wraz z załącznikami) można odebrać osobiście w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu, POKÓJ NR 13 lub na stronie internetowej :
bip-pzd.powiat.wielun.pl

2.Do przetargu mogą przystępować oferenci spełniający następujące warunki:
zapewniający kompetentne kierownictwo, pracowników, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonywania robót w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie zobowiązań umownych.

3.Oferta powinna zawierać:
Wypełniony formularz oferty (wg załączonego druku)
Wykaz ważniejszych zadań zrealizowanych w okresie ubiegłych 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przetargu (na druku załączonym do regulaminu)
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą)
Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek
Referencje

4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu
POKÓJ NR 13 nie później niż do dnia 30-03-2007 r. godz. 9:30

5. Przetarg odbędzie się w dniu 30-03-2007 r. o godz. 1000 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu ,ul. Fabryczna 7, POKÓJ NR 13

6.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
referent ds. budowy dróg i zamówień publicznych - Bartłomiej Panek
POKÓJ NR 13
TEL. (0 43) 843 14 50, FAX (0 43) 843 14 52

Poniżej znajduje się Regulamin przetargu w formacie pdf. Zestawienie zbiorcze , masa drewna drzew stojących można odebrać w siedzibie PZD w Wieluniu lub po uzgodnieniu zostanie przesłane faksem.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Bartłomiej Panek , w dniu:  16‑10‑2007 07:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dawid Nowakowski
email: pzdwielun@post.pl tel.:(0-43) 8431450 fax: (0-43) 8431452
, w dniu:  16‑10‑2007 07:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2018 12:21:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie