OgłoszeniaOgłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie ulic miasta

25‑02‑2008 07:51:13
PZD.SZ.3431-03 Wieluń, dnia 25-02-2008r.O G Ł O S Z E N I E O W Y B O R Z E O F E R T Y


Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na utrzymanie czystości i porządku na ulicach miasta Wielunia administrowanych przez PZD w Wieluniu została wybrana oferta najkorzystniejsza:


P.H.U. Usługi Sprzętowo-Transportowe

Dorota Krzak

98-360 Lututów, Huta 49


Miesięczna wartość zamówienia :

Cena wybranej oferty: 4.601,00 zł ( brutto )

Słownie: cztery tysiące sześćset jeden złote 00/100
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyborze oferty- sprzedaż drzew

25‑02‑2008 07:36:47

Wieluń, dnia 25-02-2008r.Znak: PZD.SZ.3431/KC-01/08Ogłoszenie o wyniku przetargu


Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu informuje , iż w wyniku

przeprowadzonego pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż drzew rosnących

w ciągu dróg powiatowych nr 4513E, 4514E, 4518E, 4537E, 4545E została

wybrana oferta najkorzystniejsza:


Sklep Spożywczo -Przemysłowy Handel i Przerób Drewna

Jadwiga Chojnacka

Ligota 2 , 98-260 BurzeninCena wybranej oferty : 70.773,34 zł.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyborze oferty - emulsja asfaltowa

13‑02‑2008 13:41:21

Powiatowy Zarząd Dróg W Wieluniu

Ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń

O G Ł O S Z E N I E O W Y B O R Z E O F E R T Y

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę drogowej emulsji asfaltowej K1-65 w łącznej ilości 130 Mg , loco siedziba Zamawiającego została wybrana oferta najkorzystniejsza:Przedsiębiorstwo Drogowo- Inżynieryjne

"KAREX"

ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz

Cena wybranej oferty : 148.449,60 zł ( brutto )

Termin dostaw : 2 dni


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyborze oferty - dostawa kruszyw

13‑02‑2008 11:15:34

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu

ul. Fabryczna 7 , 98-300 Wieluń

O G Ł O S Z E N I E O W Y B O R Z E O F E R T Y

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę : grysów bazaltowych frakcji 2-5 mm , 2-8 mm, 5-8 mm w ilości 850 Mg oraz klińca 0-31,5 mm w ilości 300 Mg, loco siedziba Zamawiającego została wybrana oferta najkorzystniejsza:

"MARABUT" Sp. z o.o.

32-070 Czernichów 451

NIP: 677-10-13-357

Cena wybranej oferty : 95.831,00 zł ( brutto )

Termin dostaw : 3 dni

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyniku przetargu- dostawa soli drogowej

08‑11‑2007 12:16:37

Wieluń, dnia 08-11-2007r.

O G Ł O S Z E N I E O W Y B O R Z E O F E R T Y


Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę soli drogowej do siedziby PZD w Wieluniu w okresie zimowym 2007/2008 w ilości 800 Mg została wybrana oferta najkorzystniejsza:"HALIT" Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 1 , 59-100 Polkowice


Cena wybranej oferty : 150.304,00 zł ( brutto )

Termin dostaw : 2 dni

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyborze ofert

04‑10‑2007 11:56:57

Wieluń, dnia 04-10-2007r.

Zawiadomienie o wyborze oferty


Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na pracę sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg na okres 2007/2008 została wybrana oferta najkorzystniejsza:

ZAD. NR 1 - samochód Jelcz jako nośnik pługopiaskarek - 2 szt.

- F.H.U.- Transportowa Aleksandra Świercz, 98-300 Wieluń, Widoradz 43A

Cena wybranej oferty: 34.603,80 zł ( brutto )

- Usługi Transportowe Cezary Olejnik , 98-310 Czarnożyły, Leniszki 6

Cena wybranej oferty: 34.603,80 zł ( brutto )

ZAD. NR 2 samochód Star jako nośnik pługopiaskarek - 2 szt.

- P.H.U. Usługi Sprzętowo- Transportowe Dorota Krzak , 98-360 Lututów, Huta 49

Cena wybranej oferty: 12.711,60 zł ( brutto )

- F.H.U.- Transportowa Aleksandra Świercz, 98-300 Wieluń, Widoradz 43A

Cena wybranej oferty: 12.390,60 zł ( brutto )

ZAD. NR 3 - samochód Jelcz jako nośnik pługów średnich - 2 szt.

- P.P.H.U. "SPATEKS" Sp. z o.o. ,98-310 Ostrówek, Okalew 86

Cena wybranej oferty: 12.205,50 zł ( brutto )

- P.P.H.U. "AUTO-SPRZĘT" , 98-300 Wieluń, ul. Warszawska 45

Cena wybranej oferty: 11.342,00 zł ( brutto )

ZAD. NR 4 - ładowarki - 6 szt.

- P.P.H.U. "AUTO-SPRZĘT" , 98-300 Wieluń, ul. Warszawska 45

Cena wybranej oferty: 11.449,00 zł ( brutto ) - 3 szt.

- Jakub Frankowski, 98-324 Wierzchlas , Łaszew Rządowy 97

Cena wybranej oferty: 11.663,00 zł ( brutto ) - 2 szt.

- U.S.T. Karol Krzyżański , 98-270 Złoczew, Kolonia Bujnów 8

Cena wybranej oferty: 11.663,00 zł ( brutto )

ZAD. NR 5 - równiarka

Z.P.Z.T. Wawrzyniec Misiak , 98-270 Złoczew, Broszki 2

Cena wybranej oferty: 17.120,00 zł ( brutto )
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyniku przetragu- piasek

10‑10‑2006 13:08:24

Znak: PZD.SZ.3431-12/06

Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawy piasku w łącznej ilości 2500 Mg

została wybrana oferta najkorzystniejsza:

PPHU "KRUSZ-BUD"

Adam Kurczyk

98-324 Wierzchlas , Kraszkowice

ul. Kasztanowa 30


Cena wybranej oferty 34.500,00 zł

+ podatek VAT w kwocie 7.590,00 zł(VAT)

łącznie 42.090,00 zł

słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych 00/100

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyborze oferty - sól drogowa

10‑10‑2006 13:02:33

ZNAK SPRAWY: PZD.SZ.3431-11/06

Dotyczy:

" Dostawa soli drogowej niezbrylającej "DR" do siedziby PZD w Wieluniu w okresie zimowym 2006/2007 w ilości 800 Mg ",

oznaczonego znakiem sprawy PZD.SZ.343-11/06


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający - Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu, ul. Fabryczna 7,98-300 Wieluń, informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO na zadanie : "Dostawa soli drogowej niezbrylającej "DR" do siedziby PZD w Wieluniu w okresie zimowym 2006/2007 w ilości 800 Mg"

Wybrał do realizacji ofertę, którą złożyła firma:

P.O.S. " SÓL-TOR" S.J.

Grzegorz Wlekliński

87-100 Toruń, ul. Bukowa 7

Cena ofertowa brutto wynosi:

161.040,00 zł


Termin dostaw : do 3 dni od daty otrzymania zamówienia

(słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złoty 00/100)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyniku przetargu na paliwo

06‑06‑2006 09:49:56Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
zaopatrywanie samochodów służbowych oraz sprzętu PZD w paliwo
została wybrana oferta najkorzystniejsza:

"EUREKA" Sp. Z O.O.

92-318 Łódź, ul. Piłsudskiego 135


Cena wybranej oferty: 127.904,20 zł
słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset cztery złote 20/100
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu

27‑03‑2006 10:44:40

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

1.

Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg

98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 7

tel. (043) 843 14 50, fax (043) 843 14 52

e-mail: pzdwielun@post.pl

2.

Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony

3.

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- odbiór w siedzibie zamawiającego pokój nr 13
(cena formularza 10,00 zł)

- przesyłka pocztowa (pokrywając dodatkowo jej koszty)

- poczta elektroniczna (e-mail)
4.

Przedmiot oraz wielkość /zakres zamówienia:

praca sprzętu przy bieżącym utrzymaniu dróg administrowanych przez PZD w Wieluniu tj.

ZAD. NR 1: samochód samowyładowczy 5t

(godz. 1000, km 1 000)

ZAD. NR 2: samochód samowyładowczy 5-10t

(godz. 3000, km 2 000)

ZAD. NR 3: koparko-ładowarka (godz. 800)

ZAD. NR 4: równiarka samojezdna (godz. 300)


dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej
5.

Możliwość złożenia oferty wariantowej:
nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej

6.

Termin wykonania zamówienia:

sukcesywnie w okresie do dnia 31 grudnia 2006r.

7.

Warunki udziału w postępowaniu:

- nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 oraz spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

- spełnianie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia


zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie złożonej oferty
8.

Wadium:

nie żąda się wniesienia wadium

9.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty - 100 %
10.

Miejsce i termin składania ofert:

siedziba zamawiającego pokój nr 13,

nie później niż do dnia 11-04-2006r. godz. 10:45

11.

Termin związania ofertą:

okres 30 dni od daty terminu składania ofert

12.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:
referent ds. budowy dróg i zamówień publicznych Bartłomiej Panek (pokój nr 13)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Dawid Nowakowski , w dniu:  19‑04‑2006 13:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dawid Nowakowski
email: pzdwielun@post.pl tel.:(0-43) 8431450 fax: (0-43) 8431452
, w dniu:  19‑04‑2006 13:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2008 09:51:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie